"ZELENÁ OBNOVA" Projektové energetické hodnotenie

"Obnov dom"
Projektové energetické hodnotenie

 • Chystáte sa rekonštruovať dom?
 • Viete, že môžete využiť príspevok z európskeho Plánu obnovy?
 • Viete, či Váš starší dom spĺňa potrebné kritériá?
 • Viete, čo ešte potrebujete k žiadosti o prispevok?

súčasťou nami vypracovanej projektovej dokumentácie zdarma!!!

Zázraky na počkanie, nemožné do 48 hodín... a je nám úplne jedno z akej časti Slovenska ste.

vyplňte nezáväzný formulár

a my Vás budeme kontaktovať ohľadom cenovej ponuky. Nájdete ho TU.

pre kolegov projektantov pri spolupráci zľava!!!

Oslovte nás kvôli spolupráci a my Vám dáme podmienky, ako Vám nikto iný nedá.

Za žiadateľa sa považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu. Spoluvlastník rodinného domu, ktorý predkladá žiadosť, je pre účely výzvy označený ako hlavný žiadateľ.

 • Je občanom členského štátu EÚ.
 • Má trvalý pobyt v rodinnom dome pred zverejnením výzvy (pri štandardnej skupine žiadateľov je podmienka splnená, ak aspoň jeden zo spoluvlastníkov RD má v RD trvalý pobyt).
 • Je spôsobilá na právne úkony.
 • Je vlastníkom, alebo bezpodielovým spoluvlastníkom, alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu na obnovu ktorého žiada finančné prostriedky mechanizmu.
 • Nebola právoplatne odsúdená za špecifické trestné činy finančného charakteru.
 • Nemá evidované daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení.
 • Nie je voči nej vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku.
 • Je vlastníkom bankového účtu uvedeného v žiadosti.

Žiadateľ musí zostať vlastníkom resp. spoluvlastníkom rodinného domu s výnimkou, ak došlo k zmene v dôsledku dedičského konania, do momentu vyplatenia finančných prostriedkov.

Žiadateľ na úkony spojené s predloženým žiadosti a vyplatením prostriedkov mechanizmu môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú).
Presne definované podmienky nájdete TU

Rodinný dom tiež musí spĺňať tieto podmienky na to, aby bol po jeho obnove vyplatený príspevok z plánu obnovy.

 • Nachádza sa na území Slovenskej republiky.
 • Na liste vlastníctva je evidovaný ako „rodinný dom“.
 • Bol postavený pred 1. januárom 2013.
 • Je využívaný výlučne, resp. v prevažnej miere na bývanie.
 • V projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte je zatriedený ako rodinný dom.
 • Energetická hospodárnosť rodinného domu pred obnovou je určená odborne spôsobilou osobou v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte (vzory nájdete TU).


Presne definované podmienky nájdete TU

Možnosť požiadať o príspevok na obnovu rodinného domu majú dve skupiny žiadateľov, a to podľa presne určených podmienok. Tie sú definované vo Výzvach, ktorých presné znenie nájdete tu.

Skupiny žiadateľov:

 • Štandardná skupina žiadateľov
  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 60 % (príspevok).
  Ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 – 60 %, výška pomoci môže byť maximálne 14 tisíc EUR.
  Ak po obnove dosiahnete úsporu energií nad 60 %, výška príspevku môže dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.
 • Sociálne alebo zdravotne znevýhodnená skupina žiadateľov
  Fyzická osoba. V takom prípade máte nárok na intenzitu pomoci 95 %, ak po obnove domu dosiahnete požadovanú minimálnu úsporu energií 30 %.
  Maximálna výška pomoci pri minimálnej úspore energií 30 % dosiahne 18 tisíc EUR.

Presne definované podmienky nájdete TU

TIP: Je dôležité, aby ste si vyhotovili fotodokumentáciu stavu rodinného domu pred realizáciou obnovy, aby ste po ukončení realizácie projektu obnovy rodinného domu vedeli zdokumentovať stav domu pred obnovou.

Povinné prílohy, ktoré potrebujete priložiť k žiadosti o príspevok:

Názov dokumentuForma dokumentuPoznámka
Plnomocenstvo pre hlavného žiadateľa overené notárom (vzor nájdete TU)originálPovinné, ak žiadateľ nie je výlučným vlastníkom rodinného domu
Plnomocenstvo pre kontaktnú osobu overené notárom (vzor nájdete TU)originálPovinné, ak žiadateľ splnomocnil na zastupovanie inú osobu

Vyjadrenie stavebného úradu k navrhovanému projektu obnovy rodinného domu:

 • Stavebné povolenie
  alebo
 • Ohlásenie drobnej stavby alebo stavebných úprav a vyjadrenie stavebného úradu
  alebo
 • Vyjadrenie stavebného úradu, že stavebné úpravy nepodliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu stavebnému úradu
kópiaPovinné
Výpis z registra trestov (nie starší ako 1 mesiac)originál alebo úradne osvedčená kópiaPovinné, ak žiadateľ nevyplnil údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov

Dokument potvrdzujúci vek rodinného domu: 

 • Prvé kolaudačné rozhodnutie
  alebo
 • Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu
  alebo
 • Povolenie užívania stavby
  alebo
 • Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby
kópiaPovinné
Dokument potvrdzujúci návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy (EHB)kópiaPovinné

alebo

 • Energetický certifikát pred obnovou rodinného domu, ktorý bude obsahovať návrh opatrení na zlepšenie EHB vr. Správy, ktorá tvorí prílohu EC (vzor nájdete TU)
 Projektové energetické hodnotenie je povinné, ak obnova podlieha stavebnému povoleniu

Dokument potvrdzujúci vlastníctvo hlavného žiadateľa k bankovému účtu, na ktorý majú byť vyplatené prostriedky mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti

 • Výpis z účtu

alebo

 • Potvrdenie o vedení účtu
kópiaPovinné

POSTUP VYPLNENIA ŽIADOSTI

Žiadosť musí byť podaná online prostredníctvom formulára zverejneného na www.obnovdom.sk. 
Pri vypĺňaní formulára postupujte podľa: Návod ako správne vyplniť formulár žiadosti krok za krokom.
Žiadosť vypíšte online, vytlačte, podpíšte a spolu so všetkými povinnými prílohami v zalepenej obálke doručte


Ak žiadosť podávate elektronicky cez www.slovensko.sk postupujte podľa: Návod ako postupovať pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu verejne správy www.slovensko.sk.

Žiadosť bude zaradená do poradia žiadostí ktoré splnili podmienky na poskytnutie príspevku podľa dátumu predloženia dokumentov, na základe ktorých bude žiadosť vyhodnotená ako úplná.

TIP: V prípade, že nie ste zdatní v práci s internetom alebo k nemu nemáte prístup, môžete na podanie žiadosti a na následné kroky splnomocniť tretiu osobu.

POČKAJTE NA VYJADRENIE

Vašu žiadosť vrátane príloh skontroluje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) a posúdia splnenie podmienok. V prípade, že budú zistené nedostatky, vyzvú vás na ich odstránenie a doloženie v stanovenej lehote.

Ak vaša žiadosť spĺňa všetky predpísané náležitosti, dostanete informáciu o splnení podmienok získania príspevku.

 

UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU

V prípade, že vaša žiadosť bola schválená, bude vám spolu s Oznámením splnenia podmienok doručený návrh zmluvy. Podpísanú zmluvu (ručne, alebo elektronicky) pošlete naspäť na adresu podateľne SAŽP, alebo prostredníctvom www.slovensko.sk

Uzatvorením (podpísaním) zmluvy sa „žiadateľ“ stane „prijímateľom“. Zmluva záväzne upraví vzťahy medzi obidvomi stranami tak, aby boli zrozumiteľne a jasne definované.

ZABEZPEČENIE ZDROJOV NA SPOLUFINANCOVANIE

Slovenská agentúra životného prostredia vstúpila do partnerského vzťahu s komerčnými bankami, ktoré prejavili záujem poskytovať finančné produkty na spoluúčasť pri obnove rodinného domu, ak jeho vlastník nemá na obnovu dostatok vlastných prostriedkov. Viac informácií nájdete TU

VÝBER DODÁVATEĽA PRÁC

Je potrebné si vybrať zaškolenú realizačnú firmu.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na stavebné práce, tovary a služby priamo súvisiace s realizáciou obnovy rodinného domu objednané najskôr 1. februára 2020.

Realizácia projektu musí byť ukončená v prípade:

 • obnovy rodinného domu podliehajúcej stavebnému konaniu (t. j. vydaniu stavebného povolenia) do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,
 • ostatných obnov rodinných domov (ohlásenie drobnej stavby, stavby nevyžadujúce ohlásenie) do 8 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy,

najneskôr však 31. marca 2026.

DOKUMENTÁCIA POTVRDZUJÚCA ZREALIZOVANIE PROJEKTU

Pripravte si kompletnú dokumentáciu potvrdzujúcu realizáciu projektu a uchovajte ju minimálne 5 rokov od dátumu konečnej platby prostriedkov mechanizmu.

Po ukončení projektu požiadajte SAŽP o vyplatenie príspevku a predložte povinnú dokumentáciu.

naše služby k vašej spokojnosti

Rýchlo. Kvalitne. Lacno.
A bez zbytočných stresov.

Energetický certifikát. Tepelno-technický posudok. Projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu. 

Všetky dokumenty vypracujeme k Vašej spokojnosti. Precízne. S dôrazom na každý detail, na Vaše požiadavky.