Energetický certifikát budovy

 • Staviate?
 • Kolaudujete?
 • Rekonštruujete?
 • Predávate?
 • Prenajímate?

Potrebujete Energetický Certifikát

my vám ho vypracujeme už do 24 hodín!!!

Zázraky na počkanie, nemožné do 48 hodín... a je nám úplne jedno z akej časti Slovenska ste.

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Určuje sa výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Je to súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.

 

 

Energetický certifikát obsahuje
 
a) označenie prevádzkovateľa živnosti podľa § 6 ods. 1 (ďalej len „oprávnená osoba“) v rozsahu obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie registra, v ktorom je zapísaný, a číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnickú osobu, aj právnu formu,
 
b) opis budovy a jej adresu v rozsahu obec, súpisné číslo, ulica a orientačné číslo,
 
c) údaj o zaradení budovy do kategórie,
 
d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené pre jednotlivé miesta a spôsoby spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu uhličitého v budove podľa technických noriem,
 
e) výsledky výpočtu,
 
f) opis technických a energetických charakteristík budovy a technického systému budovy a jej zatriedenie do energetickej triedy vrátane grafického vyjadrenia,
 
g) údaj o platnosti energetického certifikátu,
 
h) označenie menom, priezviskom a titulom osoby, ktorá uskutočnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezviskom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu ich účasti na energetickej certifikácii,
 
i) vlastnoručné podpisy a odtlačok pečiatky osôb uvedených v písmene h),
 
j) údaj o ročnej spotrebe energie alebo o priemernej spotrebe energie za tri predchádzajúce roky,
 
k) údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti v percentách.
 
(2) Prílohou energetického certifikátu je
 
a) opis nedostatkov v technických a energetických charakteristikách budovy, v technickom systéme budovy a v energetickom vybavení,
 
b) odporúčanie na nákladovo efektívne zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy alebo jej samostatnej časti, ak je dôvod na také zlepšenie v porovnaní s platnými požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy,
 
c) správa obsahujúca vstupné údaje, údaje o vlastnostiach stavebných konštrukcií a technických systémov, čiastkové a konečné výsledky výpočtu a
 
d) výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje podľa odseku 1 písm. a) až c) a f) až k) (ďalej len „energetický štítok“). 

Energetický certifikát potrebujete (zákonnom daná povinnosť)

a) pri predaji budovy – energetický certifikát musí odovzdať predávajúci kupujúcemu
b) pri prenájme budovy – majiteľ budovy musí odovzdať kópiu energetického certifkátu prenajímateľovi
c) pri kolaudácií – pre novostavby
d) pri rekonštrukcii budovy (významnej obnove budovy, ktorá presiahne 25% 

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • administratívne budovy
 • budovy nemocníc
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • športové haly a iné budovy určené na šport
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu
 1. budovy a pamätníky chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1.januárom 1947),
 2. kostoly a modlitebne,
 3. dočasné stavby (čas užívania kratší ako  dva roky),
 4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,***
 5. bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

***Výrobné a skladové priestory nepotrebujú energetický certifikát. Ale ak sú súčasťou takýchto budov napríklad kancelárske priestory, tak tento priestor vyžaduje energetickú certifikáciu. To znamená, že ak je vo výrobnej hale napr. 15% administratívnych priestorov, tak tieto priestory potrebujú energetický certifikát.

Energetické certifikáty vypracováva len odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilý je ten, kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 
a) stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. a),
 
b) stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. b) a c),
 
c) elektrotechnického zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. d)
 
a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov v oblasti projektovania stavebných konštrukcií alebo energetického vybavenia budov, alebo v oblasti posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností alebo energetického vybavenia budov.

Hrozí Vám, ako vlastníkovi budovi, správna pokuta ak

 • neposkytnete vysvetlenie alebo neumožneníte vstup do budovy, v ktorej sa musí umiestniť energetický štítok
 • nesplníte povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť na čas platnosti energetického certifikátu energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide o budovy, v ktorých je viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a o budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.

 • neobstaráte energetický certifikát v lehote

  • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
  • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
  • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,

   

 •  neuschováte energetický certifikát na čas jeho platnosti,

 • neodovzdáte platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,

 • neodovzdáte kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,

 • neodovzdáte projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,

POZOR!!! Áno! 

Inšpekcia uloží pokutu od 200 eur do 5 000 eur oprávnenej osobe, ktorá vykonala energetickú certifikáciu v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a technickými normami upravujúcimi výpočet, minimálne požiadavky alebo obsah a formu energetického certifikátu.
 
Inšpekcia uloží, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 500 eur oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu štátneho dozoru neposkytnutím súčinnosti pri sprístupňovaní výpočtu alebo podkladov použitých na energetickú certifikáciu a za neposkytnutie vysvetlenia

a vlastníkovi budovy za neposkytnutie vysvetlenia alebo neumožnenie vstupu do budovy, v ktorej sa musí umiestniť energetický štítok.

Inšpekcia uloží pokutu od 500 eur do 3 000 eur právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá
 
a) ako vlastník budovy nesplní povinnosť do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť na čas platnosti energetického certifikátu energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste, ak ide o budovy, v ktorých je viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje a o budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m2, ktorú verejnosť často navštevuje.
 
2. neobstará v lehote

 • ku dňu začatia kolaudačného konania, ak ide o novú budovu alebo o existujúcu budovu po významnej obnove, ak stavebný úrad neurčí inak,
 • do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti energetického certifikátu z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
 • ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo o nájme budovy alebo jej samostatnej časti. 1 energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto zákona povinná,

3. neuschová energetický certifikát na čas jeho platnosti,
 
4. neodovzdá platný energetický certifikát novému vlastníkovi pri predaji budovy,
 
5. neodovzdá kópiu platného energetického certifikátu nájomcovi,
 
6. neodovzdá projektové energetické hodnotenie novému nadobúdateľovi budovy pri jej predaji pred začatím výstavby budovy alebo rozostavanej budovy,
 
b) osobe, ktorá vykonáva energetickú certifikáciu, hoci nie je oprávnenou osobou, alebo nemá odbornú spôsobilosť na príslušnú časť energetickej certifikácie podľa § 6 ods. 2,
 
c) sprostredkovateľovi predaja alebo prenájmu budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, neuvedie ako súčasť zverejnenej ponuky ukazovateľ jej integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu.

Energetický štítok je vlastne titulná strana energetického certifikátu, ktorá obsahuje najdôležitejšie údaje o danej budove.

Výpočet energetickej hospodárnosti budov zohľadňuje
 
a) charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania,
 
b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia,
 
c) vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,
 
d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť,
 
e) prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,
 
f) zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon,
 
g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
 
h) pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,
 
i) klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
 
j) fyzický stav budovy,
 
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.
 
Výpočet musí zohľadňovať vplyv denného osvetlenia a vplyv vysokoúčinných alternatívnych systémov, a to
 
a) aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na obnoviteľných energetických zdrojoch,
 
b) elektriny a tepla vyrábaných v zdroji s kombinovanou výrobou,
 
c) diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia.

Toto všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú výpočet a ak je niečo z uvedeného mimo medzí normy, vtedy sa to odzrkladlí práve na zatriedení budovy do nižšej energetickej triedy. Jedná sa najmä o staršie budovy, postavené pred rokom 2008, kedy začal platiť zákon o Energetickej hospodárnosti budov. 

vyplňte nezáväzný formulár

a my Vás budeme kontaktovať ohľadom cenovej ponuky. Nájdete ho TU.

naše služby k vašej spokojnosti

Rýchlo. Kvalitne. Lacno.
A bez zbytočných stresov.

Energetický certifikát. Tepelno-technický posudok. Projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu. 

Všetky dokumenty vypracujeme k Vašej spokojnosti. Precízne. S dôrazom na každý detail, na Vaše požiadavky.